گلدان فلزی مدل استرینگ String

گلدان فلزی مدل استرینگ با دهانه 20 سانتیمتر و ارتفاع 29 سانتیمتر یک گلدان استوانه ای فلزی با دهانه جمعتر نسبت به عمق بیشتر است. این گلدان برای انواع گیاه با ریشه های کشیده یا ارتفاع بلند و پر است.

صاف