گلدان فلزی مدل انجل Angel

گلدان فلزی مدل انجل با دهانه 21 سانتیمتر و ارتفاع 50سانتیمتر یک گلدان مخروطی بزرگ به حساب می آید. انواع بوته های پر برگ با قد بلند در این گلدان زیبا می شوند.

صاف