گلدان فلزی مدل لتی Lety

گلدان فلزی مدل لتی با دهانه 13 سانتیمتر و ارتفاع 20 سانتیمتر یک گلدان استوانه ای فلزی با دهانه جمعتر نسبت به عمق بیشتر است. این گلدان برای انواع گیاه با ریشه های کشیده یا ارتفاع بلند و پر است.

صاف