گلدان فلزی مدل پدل Paddle

گلدان فلزی مدل پدل با دهانه 17 سانتیمتر و ارتفاع 25 سانتیمتر یک گلدان استوانه ای فلزی با دهانه جمعتر نسبت به عمق بیشتر است. این گلدان برای انواع گیاه با ریشه های کشیده یا ارتفاع بلند و پر است.

صاف